Privacy Policy

Dutch

Dreamchaserart is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Dreamchaserart, Marlon Teunissen. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22/09/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens hier onder.

Contactgegevens

Dreamchaserart (KVK-nummer: 55013635) Paulinestraat 1, 6006GA, Weert, NL dreamchaserart@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dreamchaserart verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via het contactformulier of bij bestelling uit onze webshop. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres en telefoonnummer
  • IP-adres en overige verstrekte adresgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dreamchaserart  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om je te kunnen e-mailen na het ontvangen van een bericht via het contactformulier

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dreamchaserart bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dreamchaserart verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dreamchaserart gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Je kunt mij een bericht sturen.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website en op de uitvoering van een overeenkomst met jou.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Dreamchaserart. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Dreamchaserart is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Dreamchaserart raadt je aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dreamchaserart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 22-09-2022

English

Dreamchaserart is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

We only process data that we need for (improving) our services and we handle the information we have collected about you and your use of our services with care. We never make your data available to third parties for commercial purposes. This privacy policy applies to the use of the website and the services provided by Dreamchaserart, Marlon Teunissen. The effective date for the validity of these conditions is 22/09/2022, with the publication of a new version the validity of all previous versions expires. This privacy policy describes what data about you is collected by us, what this data is used for and with whom and under what conditions this data may be shared with third parties. We also explain to you how we store your data and how we protect your data against misuse and what rights you have with regard to the personal data you provide to us. If you have any questions about our privacy policy, please contact our privacy contact person, the contact details can be found below.


Contact details

Dreamchaserart (Chamber of Commerce number: 55013635) Paulinestraat 1, 6006GA, Weert, NL dreamchaserart@gmail.com

Personal data that we process

Dreamchaserart processes your personal data because you provide this information to us via the contact form or when ordering from our webshop. Below is an overview of the personal data we process:

  • First and last name
  • E-mail address and telephone number
  • IP address and other address details provided

For what purpose and on what basis we process personal data

Dreamchaserart processes your personal data for the following purposes:

  • To be able to e-mail you after receiving a message via the contact form

How long we store personal data

Dreamchaserart does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the goals for which your data is collected.

Sharing personal data with third parties

Dreamchaserart will only provide personal data to third parties if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Special and / or sensitive personal data that we process

Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can not check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us and we will delete this information.

Cookies, or similar techniques, that we use

Dreamchaserart uses only technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and remember, for example, your preferences. We can also optimize our website with this. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to data processing. You can send me a message.

Reference to other websites

This privacy statement only applies to this website and to the execution of an agreement with you.

It may be that this website contains links to other websites that are not managed and / or are owned by Dreamchaserart. If you have reached another website by clicking on this link, the privacy statement of that website applies. Dreamchaserart is in no way liable or responsible for this website or for the privacy statement on this website. Dreamchaserart recommends you visit this website to read their privacy statement carefully, before continuing on their website.

How we protect personal data

Dreamchaserart takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you feel that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact us.

This privacy policy was last modified on 22-09-2022